Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Door het plaatsen van uw bestelling verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van MICX Jewelry. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. MICX Jewelry heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar site te veranderen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van MICX Jewelry zijn vrijblijvend en MICX Jewelry behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MICX Jewelry en na betaling. Micx Jewelry is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MICX Jewelry dit mee binnen veertien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden. Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft MICX Jewelry het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan MICX Jewelry zonder ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is aan MICX Jewelry de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van MICX Jewelry.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MICX Jewelry.

Artikel 4. Levering
4.1 Indien een product voorradig is bedraagt de levertijd vijf dagen of minder doch maximaal veertien dagen, indien de levertijd langer wordt dan veertien dagen dan bestaat er voor beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail of post te melden. Alle aangeboden artikelen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel. Op is op. MICX Jewelry is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door u of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MICX Jewelry verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MICX Jewelry geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 MICX Jewelry garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MICX Jewelry daarvan z.s.m en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Getoonde producten kunnen iets afwijken van de foto.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MICX Jewelry de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. (met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde artikelen). MICX Jewelry behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan u te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van MICX Jewelry gebruikt of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan MICX Jewelry te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. MICX Jewelry zal dan zo spoedig mogelijk het betaalde bedrag, minus de bijdrage in de verzendkosten en de eventuele administratiekosten, retourneren via bank. 

Artikel 8. Bestellingen / communicatie
8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MICX Jewelry, is MICX Jewelry niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MICX Jewelry.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MICX Jewelry in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MICX Jewelry gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MICX Jewelry kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Klachten
10.1 Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door MICX Jewelry serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via telefoon, of e-mail. MICX Jewelry zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.

Artikel 11. Privacy
11.1 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u. De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.

Artikel 12. Geschillen
Artikel 12.1 Geschillen tussen u en MICX Jewelry zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.
Op alle overeenkomsten, alsmede op de pre-contractuele fase is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Rechten
13.1 Het woordmerk MICX Jewelry mag zonder de voorafgaande toestemming van MICX Jewelry niet gebruikt worden. De door MICX Jewelry vervaardigde of verstrekte ontwerpen, foto’s, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van MICX Jewelry, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is zonder voorafgaande toestemming van MICX Jewelry, niet toegestaan.

COPYRIGHT
De complete inhoud van deze website is auteursrechterlijk beschermd en mag niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van MICX Jewelry worden gebruikt of gedupliceerd.